1. Начало
  2. Условия за ползване

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА  

SEEWINESSPIRIT.COM 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящите Условия за ползване регламентират съдържанието и изпълнението на договорите за покупко-продажба от разстояние посредством Онлайн магазина, достъпен чрез Сайта https://seewinesspirit.com/.  

1.2. Сайтът и достъпният чрез него Онлайн магазин позволяват на Клиентите да разглеждат Стоките и да сключват договор за тяхното закупуване.  

2. Онлайн магазинът сe поддържа от „Сийуайнс Спирит“ АД, с ЕИК 203328730, със седалище в гр. София и адрес на управление р-н „Витоша“, бул. „България“, 106, вх. Д, телефон за контакт: 0884308778, e-mail за контакт [email protected]  

3.1. Общите условия са задължителни и обвързват всички Клиенти, в това число всички лица,  които посещават и/или ползват Сайта, извършват регистрация в него и/или купуват Стоки през Онлайн магазина. С достъпване на Сайта лицата, които го ползват, се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.  

3.2. Всяко използване на Онлайн магазина и услугите означава, че Клиентът (а) се запознал внимателно с настоящите Условия за ползването му и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно и (в) е навършил пълнолетие и е дееспособно лице. Ако дадено лице не е съгласно с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност, не е дееспособно и/или не е навършило пълнолетие, то следва незабавно да преустанови достъпа си до Сайта.  

4. Общите условия се прилагат автоматично към всички договори за продажба от разстояние,  сключвани посредством Онлайн магазина, освен ако не е налице друг валиден договор между Доставчика и Клиента, който изключва или ограничава тяхното приложение.  

5. При противоречие между Общите условия и предвиденото в отделен договор между страните, предимство имат специалните условия на договора.  

6. Сайтът съдържа основните характеристики и Цените на Стоките. Същите могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Доставчикът не носи отговорност.  

7. С изключение на случаите, в които изрично е посочено друго, всички права по отношение на Сайта, Онлайн магазина и информацията, включително авторски права и други права върху интелектуалната собственост, се притежават от „Сийуайнс Спирит“ АД, или свързани с дружеството лица и са защитени от българското и европейското законодателство в областта на авторското право и сродните му права и марките и географските означения. Нищо в рамките на Сайта не трябва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение на Клиент да използва снимка, търговска марка, лого или друга информация от неговото съдържание. Копирането или свалянето на информация от Онлайн магазина не прехвърля върху Клиента авторските права върху тази информация. Съдържанието на Сайта може да бъде променяно по всяко време по преценка на Доставчика. 

 

 

II. ДЕФИНИЦИИ 

Навсякъде в настоящите Условия за ползване изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано,  освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:  

1. Доставчик – ще се отнася до „Сийуайнс Спирит“ АД, с ЕИК 203328730, със седалище в гр.  София и адрес на управление р-н „Витоша“, бул. „България“, 106, вх. Д. 

2. Сайт - ще се отнася до интернет страницата, поддържана от Доставчика, достъпна на интернет адрес https://seewinesspirit.com/, ведно с находящото се на нея цифрово съдържание.  

3. Онлайн магазин - ще се отнася до електронната платформа за търговия, достъпна чрез Сайта, която служи за предлагане от Доставчика на Стоки за продажба, извършване на поръчки и сключване на договори за продажба от разстояние на Стоки съгласно настоящите Условия за ползване.  

4. Клиент/Потребител – всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, независимо дали е регистрирано в Сайта посредством Потребителски профил, или не,  което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда,  прави поръчки от Онлайн магазина, купува Стоки, връща Стоки и др.  

5. Стока – ще се отнася до всеки един от предлаганите от Доставчика артикули чрез Онлайн магазина.  

6. Потребителски профил – ще се отнася до обособена част от Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Клиента да изпрати поръчка и която съдържа информация за Клиента, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта,  както и история на някои от действията му в Онлайн магазина (поръчки, адреси, име, начин на доставка и др.).  

7. Цена – ще се отнася до крайната цена за бройка или за определено количество Стоки,  включваща данък върху добавената стойност (ДДС) и всички допълнителни данъци и такси спрямо приложимото законодателство. В Цената на Стоката НЕ се включва Цената на Доставка. В случай на промоции, отстъпки, кампании, Цената е валидна единствено и само за съответния им период, в който същите се предоставят.  

8. Цена на Доставка – ще се отнася до разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Клиента, с включен данък върху добавената стойност.  

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

1. Онлайн магазинът представлява платформа за електронна търговия, достъпна посредством Сайта, чрез която Клиентите имат възможност да сключват договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика Стоки, включително:

1.1. Да се регистрират и създадат Потребителски профил в Онлайн магазина;  1.2. Да преглеждат Стоките, изложени в продуктовия каталог на Доставчика, техните основни характеристики (съдържание, описание и т.н.), цени и условия за доставка;  1.3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на наличните Стоки,  предлагани чрез Онлайн магазина;  

1.4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Онлайн магазина начини за разплащане, ако има такива.  1.5. Да получават информация за нови Стоки, услуги или други промоции, предлагани от Доставчика чрез Сайта;  

1.6. Да отправят запитвания за бъдещи наличности на изчерпани Стоки, както и да проследяват статута на направените си от Онлайн магазина поръчки;  

1.7. Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони и да упражняват тези права. 

2. Доставчикът създава и поддържа в платформата на Онлайн магазина продуктов каталог с наличните Стоки за продажба, като за целта всяка отделна Стока се индивидуализира чрез наименование и изображение.  

3. Достъпният продуктовият каталог в Онлайн магазина не представлява обвързващо търговско предложение (публична покана) за Доставчика по смисъла чл. 290 от Търговския закон.  

4. Сайтът, находящият се в него Онлайн магазин и всички негови функционалности са налични само за дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст (пълнолетни лица).  

4.1. Възрастта си Потребителят декларира с натискането на изрично потвърждение, че има навършени 18 години при достъпване на Сайта. Доставчикът не носи отговорност за измамно декларирана възраст от страна на Потребителя.  

 

 

 

 

IV. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

1. Регистрацията (създаване на Потребителски профил) в Онлайн магазина е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Сайта. Потребителят може да разглежда Сайта и предлаганите Стоки свободно, без създаден Потребителски профил. Регистрацията не е задължително условие, за да бъде направена поръчка и да бъде сключен договор за покупко-продажба на Стоките.  

2. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни находящия се на Сайта регистрационен формуляр, съдържащ име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес и избрана потребителска парола. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са изрично отбелязани.  

2.1. Потребителски профил може да бъде създаден от Потребител и посредством достъпване на Сайта чрез акаунта си в платформите на трети страни-доставчици на услуги на информационното общество (напр. “Facebook”, “Google” и т.н.). За целта, в менюто за вход в Потребителски профил изчерпателно се съдържат опции за влизане чрез такъв акаунт.  

Услугите за регистрация чрез акаунти при трети лица се предлагат и администрират изцяло от съответната платформа, като единствено се интегрират чрез отворен код на Сайта, поради което Доставчикът не носи никаква отговорност за предходното обработване на предоставяните му данни от съответната платформа, както и за достоверността на информацията, която ще получи.  

3. След попълване на данните си, за да завърши регистрацията си, Потребителят задължително натиска изричен бутон, чрез който се гарантира, че е прочел и приема настоящите Условия за ползване, както и Политиката за поверителност на Доставчика.  Потребителят ще получи и възможността да даде своето съгласие за получаване на информация относно отстъпки и промоции чрез електронната поща – това съгласие не е задължително за завършване на регистрацията.  

4. След като е изпълнил предходните стъпки, за да финализира регистрацията си,  Потребителят натиска бутонът за потвърждаване на регистрацията, след което получава електронно съобщение за потвърждаване на регистрацията си на посочения от него имейл адрес. В съдържанието на полученото електронно съобщение се съдържа индивидуален хиперлинк за активация на заявения Потребителски профил. При натискане на хиперлинка,  новосъздаденият Потребителски профил бива активиран и може да бъде достъпван по всяко време от Потребителя посредством зададените имейл адрес и потребителска парола.  

5. Преди завършване на поръчка чрез Потребителски профил, Потребителят следва да предостави допълнително адрес за доставка, в случай, че желае поръчаните стоки да бъдат доставени до посочен от него адрес. Данните биват запазени в Потребителския профил,  обработвани съобразно Политиката за поверителност на Доставчика и могат да бъдат използвани при последваща поръчка, или да бъдат редактирани/изтривани по всяко време от Потребителя.  

6. При предоставянето на данни за създаване на Потребителски профил и за извършване на поръчка, Потребителят се съгласява:  

6.1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;  

6.2. Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност,  актуалност и изчерпателност.  

7. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие Потребителския профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.  

8. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в това число за недоставени поръчки или фактури, извършени във връзка с получената от Клиента информация. В тези случаи разходите за обратно връщане на Доставчика, или повторно изпращане на Стоки на Клиента се поемат от Клиента.  

9. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия Потребителски профил. Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на Потребителския профил, или за всяко друго нарушаване на сигурността. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, и/или за Доставчика поради неправомерно ползване на неговите данни за достъп до Онлайн магазина от трето лице.  

10. След създаването на Потребителски профил, Потребителят може да удостовери самоличността си всеки път при посещение на Сайта чрез въвеждане на потребителските си данни (имейл адрес и парола) в системата за вход в Потребителския профил.  

11. В случай, че Потребителят забрави (загуби) своята парола, може да изиска от Доставчика създаването на нова парола чрез натискане на бутона за това в страницата за вход в Потребителския профил, а Доставчика автоматично ще изпрати електронно съобщение до посочения имейл адрес на Потребителя, съдържащо електронен формуляр за възстановяване на паролата.  

 

 

 

V. ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1.1. Клиентът има право да поръчва всички Стоки, които се предлагат за продажба чрез Онлайн магазина и са налични към съответен момент. Поръчките се осъществят онлайн чрез Сайта и се приемат 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, всеки ден. Поръчките се обработват ръчно от служители на Доставчика в рамките на стандартното работно време за страната.  

1.2. Доставчикът не гарантира и не носи отговорност за обработването на поръчки от страна на електронната система, като същата може във всеки един момент да не функционира.  1.3. До момента на потвърждение на поръчката по смисъла на т.2.6. от настоящият Раздел,  Доставчикът няма никакви задължения и не носи отговорност към Клиента във връзка с осъществена от него поръчка на Стока, наличности и други.  

2. Договорът за покупко-продажба на Стоки се счита сключен между Клиента и Доставчика след успешното финализиране на следната процедура:  

2.1. Посещение на Онлайн магазина чрез достъпване на Сайта от Клиента;  2.2. Избиране на Стокa/и от предлаганите от Доставчика и добавянето им в потребителската кошница. Стоките могат да бъдат еднакви, или различни. Добавянето на Стоки в кошницата не води до запазване на Стоките за съответния Клиент, или до регистриране на поръчката;  2.3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента като страна по договора, или влизане в Потребителския профил, в случай, че същите са предходно запазени в него. Индивидуализиращи данни на Клиент биват имена, телефон номер и адрес за доставка;  

2.4. Избор на метод за заплащане на Цената, ведно с Цената на доставка;  2.5. Потвърждение на поръчката от страна на Клиента чрез натискане на изричен интерактивен бутон за това, като това потвърждение на поръчката бива обвързващо за Клиента, който изрично се съгласява с условията на договора за покупко-продажба за избраната и поръчана Стока;  

2.6. Получаване на имейл и обаждане по телефона за потвърждаване на поръчката с нейните детайли.  

2.7. Заплащане на цената на Стоката съгласно разпоредбите на Раздел VI от тези Общи условия, с изключение на случаите с плащане с наложен платеж;  

3.1. Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Доставчика и Клиента се счита за сключен от момента на получаване на имейл и обаждане по телефона за потвърждаване на поръчката по т.2.6.от настоящия Раздел, като двете потвърждения са кумулативно необходими за сключването му. Договорът за продажба се състои от настоящите Условия за ползване и потвърждението по смисъла на т.2.6 от настоящия Раздел.  

3.2. Договорът се счита сключен само за онези продукти, чиято поръчка е била изрично потвърдена от Доставчика. Доставчикът няма да бъде задължен да доставя други Стоки, които може да са били част от поръчката на Клиента, но поръчката им не е била изрично потвърдена от Доставчика.  

3.3. В случай, че Клиентът е поръчал Стока, обозначена поради техническа грешка като налична в Онлайн магазина, но същата не е действително налична и не може да бъде доставена, то Клиента получава информационен имейл за това обстоятелство или обаждане.  В такъв случай поръчката на Клиента се счита за окончателно оттеглена без сключване на договор за покупко-продажба, за което Доставчикът не носи отговорност.  3.4. Страните имат право да уточнят доставка на Стока, която да замести липсващите, в телефонно обаждане, за което Доставчикът изпраща и потвърдителен имейл. В тази случай Клиентът е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението. При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и Клиентът се обвързва от предложението от деня, в който Доставчикът е получил съгласието на Клиента в писмена форма.  3.5. При поръчка на 6 (шест) или повече едни и същи по вид артикула (Стоки) на Клиента се начислява отстъпка (отбив) от крайната продажна цена в размер на 10% (десет процента) от цялата й стойност. Размерът на отстъпката и нейното начисляване се визуализират в потребителската кошница преди завършване на поръчката. Доставчикът не носи отговорност при неначисляване на отстъпката в следствие на техническа грешка, или грешка при обработване на поръчката. Доставчикът по всяко време преустанови тази практика.  

4. В случаите на поръчка на Стоки без да е използван Потребителски профил, Клиентът приема тези Условия за ползване и Политиката за поверителност на Доставчика с момента на финализиране на поръчката като натиска изрично създаден интерактивен бутон за това.  

5. Доставчикът има право да откаже да изпълни направената от Клиента поръчка дори след потвърждението по смисъла на т.2.6 от този Раздел или т.3.4 от този Раздел, за което следва да уведоми Клиента, в следните случаи:  

5.1. Неполучен превод за заплащане на поръчката в срок от 24 (двадесет и четири) часа от потвърждението на Доставчика и/или неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане (в случай, че е налице такава опция);  5.2. Непредоставяне на коректни данни на Клиента;  

5.3. Предоставените от Клиента данни са непълни и/или грешни;  

5.4. Периодично нарушение на настоящите Условия за ползване от страна на Клиента.  

 

 

 

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

1. Цените, указани в Онлайн магазина са указани в български лева (BGN), с включен данък добавена стойност (ДДС), както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Доставчикът запазва правото си, без предупреждение, да променя цените на Стоките по всяко време, с изключение на Стоките вече поръчани от Клиента, чиято поръчка е била потвърдена от Доставчика при условията на Раздел V. ДДС се прилага по 

законоустановената ставка в сила към момента на подаване на поръчката. Цените на стоките,  показвани на Сайта, не включват Цената на достаата.  

2. Заплащането на Цената е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на Стоките на Клиента и приемане на поръчката. С приемането на настоящите Условия за ползване,  Клиентът се задължава да заплати на Доставчика авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка Стока, поръчана от Онлайн магазина, с изключение на случаите на заплащане чрез „наложен платеж“.  

3. Клиентът има право да избира измежду следните методи за плащане като изборът се прави при поръчката:  

3.1. Банков превод;  

3.2. Наложен платеж (в брой при доставка).  

4. Всякакви разходи, които могат да възникнат при използване на предоставените платежни методи, са за сметка на Клиента.  

5.1. Горепосочените методи за плащане могат да бъдат ограничени и/или изменяни по всяко време от страна на Доставчика.  

5.2.. Всяко ограничение и/или изменение на платежните методи ще има действие за в бъдеще и няма да засяга вече извършени плащания.  

6. Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:  

• IBAN: BG83UNCR70001522149639  

• BIC: UNCRBGS  

• Банка: Уникредит Булбанк АД - София 

• Титуляр на сметката: Сийуайнс Спирит АД 

В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.  

7. В случай на заплащане чрез избран метод „наложен платеж“ при доставката, Клиентът получава от куриера фискален касов бон, в която е посочена общата дължима сума на поръчката. Клиентът предава на куриера цялата дължима сума, включваща Цената на Стоката и Цената за доставка, ако има дължима такава, посочена във фактурата/касовата бележка.  

Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на Стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документа за приемо-предаване, Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фискалния касов бон.  

 

 

 

VII. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

1. Доставката на Стоките се осъществява чрез куриерска фирма, избрана от Клиента посредством достъпните такива в Онлайн магазина.  

2. Клиентът получава Стоките на посоченият от него при извършване на поръчката адрес,  или офис на избраната куриерска фирма. Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси. Доставчикът не носи отговорност за недоставяне на Стоките и 

възникнали от това вреди спрямо Клиента, в случай че Клиентът е предоставил недействителен, несъществуващ или чужд адрес, както и че куриерът не може да се свърже с Клиента поради предоставени чужд или неправилен телефонен номер. Прехвърлянето на рискове за Клиента се осъществява при предаването, така че е важно Клиентът да вземе всички мерки, за да гарантира получаването на поръчката си на посочения адрес.  

3. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Доставчик, и избраната куриерска фирма. Стоката се предава от Доставчика на избраната куриерска фирма, в срок до 7 (седем) работни дни от датата на финализиране на поръчката (изпратеното потвърждение съгласно от раздел V). Срокът може да се удължи в случай, че Стоката не е налична към момента, за което Клиентът ще бъде изрично предупреден.  

4. Конкретният срок на доставката зависи от условията на избраната куриерска фирма.  

5. Обявената в Онлайн магазина Цена на Стоката не включва пощенски и транспортни разходи за доставка. Стойността на пощенските или транспортните разходи не се определя от Доставчика, а от тарифата на избраната куриерската фирма, и се предоставя като информация на Клиента при избиране на Стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.  

6. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Доставчика и на куриера във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.  

7. При доставката Клиентът подписва предоставената от куриерската служба товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.  

8.1. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването й от куриер/ пощенски оператор и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако в такъв случай, Клиентът не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, като това не е ограничава правото на отказ по смисъла на Раздел IX и правото на рекламации.  

8.2. Клиентът има право да упражнява правото си на рекламация, както и е налице законова гаранция за Стоките съгласно правилата на приложимото законодателство, в това число Закон за защита на потребителите и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, ако е приложимо.  

9. Стоката се доставя в качество и с опаковка, според уговореното по-долу и обичайната търговска практика. Ако не е уговорено друго, Доставчикът доставя на Клиента Стоките в собствени опаковъчни материали.  

 

 

 

 

VIII. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК 

1. Собствеността върху Стоките се прехвърля от Доставчика с предаването им на Клиента,  след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Клиента на талона за приемо-предаване, предоставен от куриерската фирма.  

2. Рискът от случайното погиване/повреждане на Стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със Стоките се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента от куриера. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо предавателен протокол, или друг писмен документ с равнозначно значение. В случай на загуба или повреда по време на доставката на Стоката, Клиентът може да претендира за обезщетение или неустойка към куриерската фирма.  

3. Клиентът се съгласява, че Доставчика няма задължение да застрахова Стоката, в това число да сключва транспортна застраховка.  

 

 

 

 

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ 

1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на Стоката от куриера. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес https://seewinesspirit.com/vrshchane-i-zamiana и в Приложение № 2 към тези Условия за ползване.  

2. Правото на отказ важи по отношение на договор, сключен от разстояние между Доставчика и Потребител.  

3. Правото на отказ не се прилага при договори за доставка на:  

3.1. Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;  

3.2. Стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;  

3.2. Доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.  

3.3. За доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни,  считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика;  

4.1. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Сайта, и Приложение № 1 към настоящите Условия за ползване.  

4.2. За упражняване правото на отказ Потребителят попълва и изпраща по електронен път чрез Сайта, ако е възможно, или на следния имейл [email protected] единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези Условия за ползване или друго недвусмислено заявление. Доставчикът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на предоставения имейл за кореспонденция.  

5. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние,  Потребителят трябва да изпрати или предаде Стоките обратно на Доставчика, или на упълномощено от него лице (в това число куриер) без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.  

6. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно Стоката, предмет на договора.  

7.1. Доставчикът възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.  

7.2. В случай, че Потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14  дни от получаване на Стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на Потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.  

8. В случай, че Стоката, за която Потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на Стоката, е заплатена чрез банкова карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено чрез кредитна транзакция по същата банкова карта, с която е извършено плащането.  

9. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените Стоки са за сметка на Потребителя. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките.  

10. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика Стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока, в който има право да упражни правото си на отказ.  

11. Стоките, за които се упражня правото на отказ от договора, следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно с. Лесичово, 4463 Пазарджик, дестилерия Сийуайнс Спирит. Стоки, изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика, или ако бъдат приети, разходите за доставка ще бъдат удържани от сумата,  

дължима на Потребителя.  

12. Потребителят се задължава да върне Стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид,  който да позволява последващата продажба на Стоката като нова. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора, или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.  

13. При връщане на Стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол (ако са издадени такива).  

14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и Стоката, по отношение, на които упражнява правата.  

 

 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

1. Настоящите Условия за ползване и договора между Клиента и Доставчика се прекратяват в следните случаи:  

1.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност или смърт на една от страните по договора;  

1.2. Взаимно съгласие на страните в писмен вид;  

1.3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;  

1.4. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.  

2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Сайта и/или Онлайн магазинът в нарушение на настоящите Условия за ползване,  законодателството в Република България и ЕС, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.  

 

 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ 

1. Доставчикът не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на Доставчика, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици,  на производствения или транспортния сектор, всякакви забрани, затруднения, указания и актове на държавни и общински органи местни или чуждестранни и др.). При форсмажорен случай Клиентът няма право да отменя или отказва приемането на доставки,  извършени със забавяне. Ако, поради форсмажорния случай, която и да е доставка се забави с повече от 30 (тридесет) дни след определения срок, Доставчикът има право по своя преценка, незабавно след изтичане на срока или по-късно: (i) да прекрати договора, или (ii)  да откаже изпълнението на конкретни доставки с известие с незабавно действие. При настъпване на форсмажорен случай, Доставчикът ще уведоми Клиента за забавянето и очаквания срок за доставка, като Клиентът няма право на отказ или разваляне на договора преди изтичане на допълнително съобщения срок за доставка.  

2. Използването, третирането и обработването на Стоките от Клиента се осъществява на негов риск. Доставчикът не носи отговорност за съответствието на доставените Стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от използване на Стоките в широк смисъл. Клиентът се задължава да проверява съответствието на Продуктите с целената употреба.  

3. Доставчикът отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство.  

4. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Доставчика, освен ако същите не са изрично писмено признати от Доставчика и последният не е одобрил прихващането.  

5. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнението на куриерска фирма, превозвач, или спедитор, или техните подизпълнители.  

6. Доставчикът носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки от Клиента в следствие на упражнени права на отказ или рекламации.  

7. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на Стоки от Клиента,  Доставчикът има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с Клиента и/или да прекрати договора без предизвестие.  При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на Доставчика всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на Стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.  

8. Действителната характеристиката на Стоката може да се отличава от представеното в Онлайн магазина описание. Описанието на Стоката може да ни е изпратено от производителя или друг търговец и в тази връзка може да има отклонения. Доставчикът не носи отговорност в случай, че за дадена Стока посочените в Онлайн магазина продуктови характеристики, се различават от действително предлаганата Стока, или всички, или част от тях изобщо не са посочени. 

 

 

 

XII. ЦЯЛОСТ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

1. Настоящите Условия за ползване се състоят от всички клаузи, които ги съставят.  Невъзможността от позоваване на някое от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия за ползване. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.  

2. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин Клиентите.  

3. Клиентът се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези Условия за ползване ще има действие спрямо него след публикуването им на сайта на Доставчика.  

4. Доставчикът публикува тези Условия за ползване в Сайта, заедно с всички допълнения и изменения в тях.  

5. Доставчикът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да променя Стоките, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.  

 

 

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Доставчикът и Клиентите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и настоящите Условия за ползване.  

2. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и/ или други приложими закони информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Онлайн магазина или електронна поща.  

3. Доставчикът и Клиентите се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.  

4. Разглеждане на жалби, възражения и препоръки от потребители 

4.1. Потребителят има право да изпрати жалби, възражения и препоръки до Доставчика на имейл [email protected] или на адрес: гр. София, бул. „България“ 106, вх.Д, ет.4, ап.9  

4.2. В искането се посочва лицето, от което изхожда то, данни за контакт с лицето,  действието/бездействието на Доставчика, срещу което е насочено искането и в какво се състои то. Анонимни искания не се разглеждат.  

4.3. Доставчикът разглежда исканията в едномесечен срок от получаването им и отговаря писмено на заявителя. Отговорът се изпраща по посочен от заявителя начин – на адрес или по електронна поща.  

5. За неуредените в тези Условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договор между Доставчика и Клиента, се прилагат законите на Република България.  

6. Настоящите Условия за ползване влизат в сила на 10.05.2024г.

7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай,  че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът в Република България.  

8. Клиентът е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.  

9. Надзорни органи:  

• Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  

тел.: (02) 940 20 46  

факс: (02) 940 36 40  

Email: [email protected], [email protected]  

Уеб сайт: www.cpdp.bg  

• Комисия за защита на потребителите  

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,  

тел.: 02 / 980 25 24  

факс: 02 / 988 42 18  

гореща линия: 0700 111 22  

Уеб сайт: www.kzp.bg  

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора  

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:  

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)  

До „Сийуайнс Спирит“ АД, с ЕИК 203328730, със седалище в гр. София и адрес на управление р-н „Витоша“, бул. „България“, 106, вх. Д 

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/ нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*  

– Поръчано на*/получено на*  

– Име на потребителя/ите 

– Адрес на потребителя/ите 

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)  – Дата 

------------------------------------------------------  

* Ненужното се зачертава.  

  

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора 

Стандартни указания за отказ:  

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.  

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.  

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата,  факс или електронна поща).  

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.  

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.  

IV. Действие на отказа.  

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.  

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.  

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.  

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.  

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.